Říká se, že spo­le­čen­ské vědy selhávají ve vý­kla­dech sou­čas­né­ho světa, pro který je cha­ra­kte­ris­tic­ká ne­uspo­řá­da­­nost, kom­plexita a ne­jistota. Ztrá­cí­me se v přemíře infor­mací. Sociologická imaginace a přesahy za hranice disciplíny však před­stavují prostředky, které zcitlivují a umož­ňují porozumění kom­pli­ko­va­ným okol­nostem, ve kterých se nyní nacházíme.

Věříme, že je důležité se ptát. Ne­klou­zat po povrchu a ne­spo­ko­jo­vat se s jedno­duchými popisy světa, které ve skutečnosti nic ne­vy­svět­lují, pouze stávající situaci stvrzují a činí bez­vý­chod­nou. Víme také, že velmi záleží na tom, jak se ptáme: samotná otázka vytyčuje horizont, na který můžeme dohlédnout.

Pracovat v kolektivu znamená pracovat v ne­hierar­chickém prostředí, které je pro nás ideálním podhoubím pro vzájemné porozumění a z něj vyrůstající kvalitní výzkum.

Nabízíme naši kolektivní energii, zkušenosti, znalosti, nápady a nadšení všem, kteří potřebují zpracovat kvalitní sociologický výzkum, požadují formulaci jasného a argumenty podloženého názoru, nebo mají zájem o šíření spole­čen­sko­vědních poznatků. Baví nás spolupráce s veřejnými institucemi i s neziskovými a jinými organizacemi. Zajímá nás propojování vědy a umění, expe­rimen­tování s texty. Chceme dělat věci, které mají smysl a společenský dopad.